Kantin Kafeterya Kiralama İhale İlanı

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kantin, Kafeterya Kiralama İhale İlanı

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı : Samsun Üniversitesi Canik yerleşkesinde bulunan Rektörlük Hizmet Binası B Blok Giriş katı (186,70 metrekare) alanın Kantin, Kongre ve Kültür Merkezi Giriş Kat Camekanlı alanın (168 metrekare) Kafeterya-Pastane olarak kiraya verilmesi işi

2-Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanların 50(Elli) TL karşılığında İhale Dokümanı alması zorunludur. İhale dokümanı ücreti Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına (TR550001001479859594785001) yatırılarak makbuz karşılığında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilebilecektir. Makbuzda ihaleye katılacak kişi ise T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişi ise vergi numarası ve İhale adı yer alacaktır.

3-İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale 04.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00 de Samsun Üniversitesi Canik kampüsü İhale Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale teklif zarfları en son 04.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00 ‘ kadar Samsun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına verilebilecektir.

4-Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı: İhaleye ilişkin Muhammen bedel 1(Bir) yıl üzerinden 12.000,00 TL (KDV hariç) olarak hesaplanmış olup, Geçici Teminat tutarı 1.200,00 TL olarak hesaplanmıştır. Teminat Mektupları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre süresiz olacaktır. Nakit Teminat mektupları ise Samsun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına (TR550001001479859594785001) yatırılacak olup, dekontu ihale işlem dosyasında sunulacaktır. Teminat mektuplarında ve dekont üzerinde ihale konusu işin adı yer alacaktır.

Kira artış miktarı ilk yıl kira bedeli üzerinden Yurt içi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE-Oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) baz alarak yapılacaktır. Artış oranı hesaplanarak yeni bedel üzerinden ek kesin teminat alınacaktır.

5-İhaleye gerçek veya tüzel tüm kişiler katılabilecektir.

İsteklilerden yukarıda sayılan belgeler ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

6-İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler

İsteklilerin ihale saatine kadar aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyon

Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. İhaleye katılacak İsteklinin,

1-Gerçek Kişilerin, T.C. kimlik numarasını ve kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgah belgesini vermeleri,

2- Tüzel Kişilerin, kanuni ikametgâh sahibi olmaları,

 1. İhaleye katılacak olan isteklinin, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi vermeleri,
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
 • Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge vermeleri,
 • Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermeleri,
 1. Geçici teminatı yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu vermeleri,
 2. İhaleye katılacak olan isteklinin, imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri,
 • Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

 1. İhaleye katılacak olan istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,
 2. İhaleye katılacak olan isteklinin, şartname satın aldığına dair makbuz vermeleri,
 3. Gerçek veya tüzel kişilerin, ihale tarihinden geriye dönük 5 (beş) yıl süreyle lokanta, restoran, kafeterya, gıda imalatı, kantin işletmeciliği veya benzer iş yaptığına dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilgili Meslek Odasından veya ilgili Belediye Başkanlığından aldığı belge,
 4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde pilot ortağın, ihale tarihinden geriye dönük 5 (beş) yıl süreyle lokanta, restoran, kafeterya, gıda imalatı, kantin işletmeciliği veya benzer iş yaptığına dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilgili Meslek Odasından veya ilgili Belediye Başkanlığından aldığı belge,

İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK Prim Borcu ve Vergi Borcu olmadığını

gösterir belge vermeleri,

 1. İhaleye katılan isteklilerin, bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge vermeleri,
 2. İhaleye katılacak isteklinin;
 • Gerçek kişi olması halinde T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı vermeleri,
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı vermeleri,

3- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak kişilerin, T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı vermeleri,

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

İhaleye katılacak İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve (a), (b), (c), (e), (f), (h), (i), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen belgeleri ortakların ayrı ayrı vermesi gerekir.