Görev Tanımı

İŞİN KISA TANIMI   

 • Başkanlığın faaliyetlerini 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca gerçekleştirilmesi için birimler arasında koordineyi sağlayarak, öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 • Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapmak, çalışma düzeni kurmak, yetiştirmek, hizmet içi eğitimi sağlamak,
 • Daireyle ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
 • Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenmesi, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarının değerlendirmesi, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlanmak,
 • Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını ve yararlanabilmesini sağlamak,
 • Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 • İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,
 • Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet etmek,
 • Görevden ayrılırken “Devir Teslim Raporu” nu düzenleyerek Başkanlığa teslim etmek,
 • Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ  

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.
 • Üniversiteyi temsil yetkisini kullanmak,
 • İmza yetkisine sahip olmak,
 • Harcama yetkisini kullanmak.
 • Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
 • Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
 • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
 • HYS (Harcama Yönetim Sistemi)

İLGİLİ MEVZUAT

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununu
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanun
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu
 • Bütçe Tebliğleri
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • İç Kontrol Literatür Bilgisi
 • Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği